Passend onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.

Daarvoor werken reguliere en speciale scholen (cluster 3 en 4) samen in regionale samenwerkingsverbanden. In het primair en het voortgezet onderwijs zijn in totaal 152 samenwerkingsverbanden opgericht (77 in het primair onderwijs en 75 in het voortgezet onderwijs). De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen. Uit de middelen betaalt het samenwerkingsverband ook het speciaal onderwijs voor het aantal leerlingen dat vanuit samenwerkingsverband daar is ingeschreven. Voor plaatsing op het speciaal onderwijs geeft het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring af. Kijk voor meer informatie op de website Passend Onderwijs . U kunt op deze website ook de gegevens van alle samenwerkingsverbanden vinden.