Geschillencommissie

Bij de Geschillencommissie Passend onderwijs kunnen geschillen omtrent bepaalde aspecten van Passend onderwijs worden ingediend. De Geschillencommissie kan klachten behandelen over het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so).

De Geschillencommissie Passend onderwijs oordeelt in geschillen tussen ouders en het schoolbestuur over:

  • (de weigering van) toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft;
  • de verwijdering van een leerling;
  • de vaststelling en bijstelling het ontwikkelingsperspectief.

Alle scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs zijn vanaf 1 augustus 2014 van rechtswege aangesloten bij deze Commissie, zodat hiervoor geen aparte aansluiting is vereist. De kosten van de Commissie worden gedragen door het Ministerie van OCW. De Commissie behandelt in beginsel geen klachten over de geboden ondersteuning of begeleiding. Uitgangspunt is dat klachten daarover kunnen worden ingediend bij de LKC Onderwijsgeschillen of de klachtencommissie waarbij de school is aangesloten. Klik hier voor meer informatie over de Geschillencommissie Passend onderwijs.