Zorgplicht

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Dit geldt zowel voor leerlingen die worden aangemeld als leerlingen die al op de school zitten.

Bij het aanmelden op een school geldt dat ouders hun kind schriftelijk moeten aanmelden bij de school van hun keuze, dat kan met het aanmeldformulier van de school, of per (eventueel aangetekende) brief. Indien ouders verwachten dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan dienen ze dit meteen bij de aanmelding aan te geven. Wanneer ouders hun kind bij meerdere scholen aanmelden, moeten ze dit aangeven bij de aanmeldingen. De school van eerste voorkeur krijgt dan de zorgplicht. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. De school onderzoekt eerst of ze de leerling zelf de extra onderwijsondersteuning kan bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs of van het samenwerkingsverband. Als de school de benodigde ondersteuning niet kan bieden, dan zoekt de school in overleg met de ouders een passende plek op een andere school. Scholen leggen in een schoolondersteuningsprofiel vast welke ondersteuning zij kunnen bieden.