Veelgestelde vragen

Wat kost het inschakelen van een onderwijsconsulent?
Er zijn géén kosten verbonden aan het inschakelen van een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten worden gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ben ik verplicht om het advies van de onderwijsconsulent op te volgen?
Nee. Een advies van een onderwijsconsulent is niet bindend. 

Op welke manier gaat de onderwijsconsulent om met vertrouwelijke gegevens?
Bureau Onderwijsconsulenten werkt conform de richtlijnen die zijn opgesteld vanuit de Wet Persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hieromtrent is te lezen in ons  Privacyreglement en cookieverklaring .
 
Ik vermoed dat mijn kind door school wordt gediscrimineerd vanwege zijn/haar handicap. Wat nu?
Naast het indienen van een klacht bij het bestuur van de school (raadpleeg hiervoor de schoolgids van de school van uw kind) kunt u het College voor de Rechten van de Mens vragen om een oordeel uit te spreken over ongelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in het regulier basis- en voortgezet onderwijs. Voor andere vragen of meldingen over discriminatie kunt u terecht bij Discriminatie.nl.

Waar kan ik terecht als ik het niet eens ben met het onderwijsaanbod?
Wanneer ouders het niet eens zijn met het aanbod van de school dan kunnen zij een klacht indienen bij het bestuur van de school. Daarnaast kunnen zij hun klacht aanhangig maken bij de Geschillencommissie Passend onderwijs en/of een oordeel vragen aan het College voor de Rechten van de Mens. Oordelen van de Geschillencommissie en het College zijn niet bindend, maar worden wel vaak overgenomen. Een juridische procedure behoort in sommige gevallen ook tot de mogelijkheden. 

Mijn kind wordt verwijderd van school, wat nu?
De stappen die u kunt ondernemen als school aangeeft uw kind te gaan verwijderen zijn te vinden op de site van Onderwijsgeschillen.

Ik wil graag maatwerk realiseren rondom de onderwijsgang van mijn kind, wat zijn de regels hieromtrent?
Informatie rondom maatwerk in het onderwijs is te vinden via de volgende link: https://www.passendonderwijs.nl/brochures/maatwerk-binnen-passend-onderwijs/.

Op welke manier kan ik een klacht indienen over de onderwijsconsulent?
Wanneer u een klacht heeft over Onderwijsconsulenten of één van haar medewerkers dan kunt u hiervoor een klacht indienen bij onze klachtfunctionaris door uw klacht te mailen naar info@onderwijsconsulenten.nl of telefonisch contact op te nemen via 070-3122887. Wij streven ernaar om klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4-6 weken na ontvangst te behandelen en zo mogelijk op te lossen. Neem in uw mail in ieder geval op:

  • Uw naam en contactgegevens
  • De naam van de leerling waar het om gaat
  • De naam van de onderwijsconsulent of bureaumedewerker op wie uw klacht betrekking heeft
  • Een omschrijving van de klacht

Mocht de klachtbehandeling door de klachtfunctionaris van Onderwijsconsulenten niet tot een oplossing hebben geleid, dan is er de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs van de stichting Onderwijsgeschillen. Het eerst voorleggen van de klacht aan de klachtfunctionaris van Onderwijsconsulenten is geen voorwaarde voor behandeling door de LKC. De klacht kan ook rechtstreeks bij de LKC gemeld worden. Voor meer informatie kunt u onze  klachtenregeling  raadplegen.