MBO

De onderwijsconsulenten kunnen ondersteunen wanneer een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte vastloopt of uitvalt in het middelbaar beroepsonderwijs. Wanneer de leerling met een extra ondersteuningbehoefte problemen ondervindt rond de toelating in het middelbaar beroepsonderwijs, kunnen onderwijsconsulenten ondersteuning bieden.

Voordat u een onderwijsconsulent inschakelt kunt u contact opnemen met het Steunpunt Studie en Handicap van de instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) waar de leerling staat ingeschreven of wordt aangemeld. Kijk voor de contactgegevens op deze site.

Er zijn diverse andere instanties waar u – afhankelijk van uw (hulp)vraag – een beroep op kunt doen.

JOB MBO

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is een belangenvereniging voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Wanneer MBO-studenten een probleem of een klacht hebben, kunnen zij mailen of bellen met JOB. JOB geeft hen advies en ondersteuning. De signalen die binnenkomen van MBO-studenten bepalen het beleid van JOB.

De klachtenlijn is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 10:00 - 18:00 uur via 020-5244050. Een klachtenformulier kan ingevuld worden op de website van JOB.

Problemen die JOB aan de kaak stelt, worden gecommuniceerd aan het Ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie. Daarnaast werkt JOB samen met verschillende organisaties in het onderwijsveld. Denk bijvoorbeeld aan de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de MBO-Raad. Bekijk voor meer informatie de website van JOB.
 

Ombudslijn MBO

De Ombudslijn MBO is een landelijke organisatie die in 2010 is opgericht om de klachtenafhandeling in het MBO te verbeteren. Het is een tweedelijns organisatie die als tussenpersoon fungeert tussen de ouders en/of student met een klacht bij zowel de reguliere als particuliere (erkende) opleidingen in het MBO. Tweedelijns houdt in dat in eerste instantie klachten met de opleiding of school besproken moeten worden. Pas als dat niet lukt kan er een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Ombudslijn. Er is daarvoor een klachtenformulier gemaakt dat op de site staat. Voor vragen kunt u de Ombudslijn bereiken op 06-83978544.

De onderwijsinstelling blijft altijd verantwoordelijk voor de afhandeling van de klachten. De Ombudslijn MBO bemiddelt daarin vanuit een neutrale opstelling. Ook rapporteren zij aan het Ministerie van OCW over de klachten.

Voor meer informatie bezoekt u de website van de Ombudslijn.

Het REA College

Jongeren die een vak moeten/willen leren, maar dat vanwege hun handicap niet kunnen in het gewone beroepsonderwijs, kunnen wellicht bij het REA College terecht.

Studenten van het REA College hebben meestal één van de volgende handicaps:
  • een ernstige motorische beperking,
  • een chronische ziekte,
  • een energetische beperking,
  • een visuele beperking,
  • een auditieve beperking,
  • een psychische beperking,
  • een neurologische stoornis, zoals autisme of hersenletsel.

Of je in aanmerking komt voor een traject bij één van de REA College-locaties hangt ook af van de opdrachtgever. In de meeste gevallen is dat het UWV. Het UWV stelt altijd als voorwaarde dat er sprake moet zijn van een arbeidshandicap. Dat betekent meestal ook dat er sprake is van een uitkeringsrecht (Wajong, WAO, WIA). Als je bij het REA College een traject wilt volgen, moet je dat altijd eerst bespreken met jouw arbeidsdeskundige of re-integratiecoach. Zonodig kan het REA College daarbij adviseren.

REA College gaat met deze jongeren aan de slag. Meestal door eerst te kijken waarom het niet lukt in het gewone beroepsonderwijs en wat er zou moeten gebeuren om wel met een diploma aan het werk te komen.
Soms bekijken ze dat alleen in een gesprek, soms in een onderzoek in de praktijk, soms met een beroepskeuzeonderzoek. Vaak leidt dit tot een advies en een voorstel voor een aangepaste vakopleiding bij REA College.

De opleidingen worden altijd verzorgd in opdracht van het UWV en zijn altijd gericht op het krijgen én houden van een duurzame baan. De opleidingstijd is korter dan in het gewone beroepsonderwijs; meestal niet langer dan 1,5 á 2 jaar, of nog korter als het kan. Onze afspraken over het doel en de inhoud van de opleiding leggen we met jou en met het UWV vast in het re-integratieplan. 

Voor aanmelding kan contact opgenomen worden met de accountmanager van de betreffende locatie. Zij helpen met de juiste doorverwijzing. Kijk hier voor meer informatie over aanmelden. Kijk ook op de website van het REA College.