Nieuws

Op deze pagina vermelden wij nieuws vanuit Bureau Onderwijsconsulenten.

Samenwerking Ouders & Onderwijs

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn werken Onderwijsconsulenten en Ouders & Onderwijs vanaf 27 augutus 2018 met een gezamelijk belmenu. Dit belmenu is erop gericht vragen/verzoeken zo snel en accuraat mogelijk te kunnen behandelen. Het overdragen van persoongegevens tussen Onderwijsconsulenten en Ouders & Onderwijs vindt alleen plaats waar nodig, binnen de kaders van de privacywetgeving en met uitdrukkelijke toestemming van de beller. Voor meer informatie over Ouders & Onderwijs zie www.oudersonderwijs.nl.

Algemene verordening gegevens bescherming (AVG)

Bureau Onderwijsconsulenten werkt conform de richtlijnen die zijn opgesteld vanuit de Wet Persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hieromtrent is te lezen in ons vernieuwde   privacyreglement .
Wilt u gebruik maken van de rechten van betrokkene(n) onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zoals inzage in of rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens van u of uw kind? U kunt hier een verzoek voor indienen door ons contactformulier in te vullen.

Onderwijszorgconsulenten

Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn er onderwijszorgconsulenten beschikbaar voor ouders en scholen die problemen ervaren bij het ontwikkelen van een onderwijszorgarrangement voor een individuele leerling en daar samen niet uitkomen. Het gaat om leerlingen voor wie zorg op school voorwaardelijk is voor het kunnen volgen van onderwijs.

Onderwijszorgconsulenten kunnen ouders en scholen helpen om individueel en op maat tot goede afspraken te komen over de inzet van de zorg op school. De onderwijszorgconsulenten zijn beschikbaar voor knelpunten bij onderwijszorgarrangementen waarbij zowel inzet vanuit de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet als de Jeugdwet aan de orde is.

Onderwijszorgconsulenten kunnen activeren, adviseren en bemiddelen. Ze gaan om tafel met de ouders, de school en met zorgaanbieder/betrokken organisaties vanuit de zorg om maatwerk daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.